Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/551
Titel: Сутність і структура поняття "комп'ютерні технології"
Autoren: Чекан, Оксана Іванівна
Stichwörter: поняття "комп'ютерні технології"
Erscheinungsdatum: 15-Mai-2014
Zusammenfassung: В останні роки здійснюються інституціональні зміни у багатьох сферах життєдіяльності суспільства. При цьому засоби інформатики, нові інформаційні технології все ширше та розгалуженіше пронизують науку, освіту, культуру та інші сфери. Сучасний період розвитку суспільства характеризується відчутним впливом комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Людині, яка вміло й ефективно володіє технологіями та інформацією, притаманний новий стиль мислення, вона принципово інакше оцінює проблеми, що виникають, організовує свою діяльність.
Beschreibung: Чекан, О. І. Сутність і структура поняття "комп'ютерні технології" / О. І. Чекан // Актуальні аспекти та перспективи сучасної освіти і науки. Секція: Актуальні проблеми дошкільної освіти: інноваційні шляхи їх вирішення : Збірник тез доповідей ХІХ щорічної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів (15 травня 2014 р.) / Відпов. за випуск Фіцула М.М. - Мукачево : МДУ, 2014. - С.99-100.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/551
Enthalten in den Sammlungen:Тези доповідей

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
13.pdfСутність і структура поняття "комп'ютерні технології"349.24 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.